Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck beslöt vid årsmötet 2003 att anta ett miljöprogram. Programmet är baserat på Föreningen Stockholms Koloniträdgårdars miljöprogram samt Stockholms Stads miljöprogram och grundar sig på följande punkter:

  1. Utnyttja resurserna effektivt och minimera användandet av ändliga resurser.
  2. Minimera spridningen av miljöskadliga ämnen.
  3. Undvika att utarma naturens mångfald och kretslopp.
  4. Skapa en god livsmiljö för alla stockholmare.
  5. Kolonirörelsens filosofi och ursprungliga idéer att föra framåt i tiden med kärlek och respekt för allas vår vardagsmiljö.

GENOMFÖRANDEPERIOD
Föreningen har för avsikt att under en tioårsperiod sätta upp mål och delmål samt verka för att miljöprogrammet tillämpas i föreningen.

STUDIER OCH UTBILDNING
Vi är engagerade i närmiljön och gynnandet av den biologiska mångfalden för att ett harmoniskt samspel mellan människor och natur bevaras. För att de enskilda kolonisterna skall få god kunskap och information och entusiasmeras i vårt ansvar för miljöfrågorna, anordnar föreningen studiedagar, föreläsningar och utbildning i aktuella miljöfrågor.

TRÄDGÅRDSAVFALL
En målsättning är att kolonisterna komposterar sitt trädgårdsavfall. Slutna komposter rekommenderas då de är effektivare än öppna komposter vad avser förmultningen. Avståndet från kompost till dike eller vattendrag skall vara minst fem meter på grund av risken för urlakning.

HUSHÅLLSAVFALLET
Målsättningen är att kolonisterna källsorterar sina hushållssopor för återvinning vid kommunens anvisade platser för hantering av till exempel glas, plast och tidningar. För kompostering av hushållsavfall krävs sluten kompost.

GÖDNING OCH JORDFÖRBÄTTRING
Täckodling och gröngödsling är ett mycket miljövänligt alternativ som bör uppmuntras. Stallgödsel bör i görligaste mån spridas på våren och myllas ned. Höstgödsling medför alltid risk för urlakning och därmed näringsförlust. På lerjord kan väl brunnen stallgödsel grävas ner på hösten. Kemisk handelsgödsel (t ex Blåkorn) rekommenderas ej inom koloniverksamheten, då vi strävar efter kretsloppstänkande. I stället rekommenderas organisk gödsel (exempelvis Binadan Blå) och andra miljövänliga gödselmedel.

TRÄDGÅRDEN
Kemiska bekämpningsmedel mot ogräs och insekter är hälsofarliga och måste hanteras med största varsamhet, om man alls skall använda dem. Överväg om du inte kan sköta trädgården utan kemikalier. Det finns bra trädgårdshandböcker som beskriver hur man odlar ekologiskt. Biologisk och miljöanpassad bekämpning rekommenderas, dock med förbehållet att utvecklingen inom detta område beaktas. Maskrosjärn, skyffeljärn och andra handredskap är effektiva hjälpmedel.

REGNVATTEN
Det är angeläget att kolonisten tillvaratar och använder sig av regnvatten för bevattning av lotten. Detta sparar det tjänliga dricksvattnet och har fördelen att vara rätt tempererat och ge ett bättre näringsvärde. Vatten är en dyrbar resurs som vi alla bör hjälpas åt att hushålla med.

HYGIEN, DISK- OCH RENGÖRINGSMEDEL
Det går utmärkt att ta hand om disk- och gråvatten i en hink och fördela i komposten eller på odlingsmark. Det är angeläget att kolonisterna använder miljöklassade hygienartiklar, disk- och rengöringsmedel.

MULLTOALETTER
Mulltoaletter är ett miljövänligt och energisnålt alternativ till vattentoalett. Den tunga trafiken i området samt vattenåtgången minskar. Detta sparar ändliga resurser samtidigt som kretsloppstänkandet gynnas.

ELDNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL, GRILLNING
Eldning av trädgårdsavfall som går att kompostera är i dag inte tillåtet i Stockholm. Grova torra grenar och liknande får endast eldas under den tid Stockholms miljöförvaltning angett förutsatt att inte brandmyndigheten utlyst eldningsförbud samt att ingen olägenhet i form av rök och os uppstår för de omkringboende. Ett miljövänligare alternativ är att flisa avfallet. Vanlig tändvätska ger utsläpp av aromater och andra kolväten som är skadliga för hälsa och miljö. Ersätt den vanliga tändvätskan med lågaromatisk, rapsolje- eller paraffinoljebaserad tändvätska. Tändpapper, tändblock, tändklossar och elektriska grilltändare är också bra. Visa hänsyn gentemot din omgivning, tänk på att lukt och rök från eld och grillning drabbar dina medmänniskor.

BYGGMATERIAL OCH FÄRG
Trä och andra naturmaterial är återvinningsbart och miljövänligt och skall därför användas vid all restaurering och nybyggnation. Impregnerat virke är behandlat med träskyddsmedel som skall skydda virket mot röta och insektsangrepp. Det innehåller giftiga ämnen som arsenik, krom och koppar. Därför ska impregnerat virke bara användas då det verkligen behövs, det vill säga på ställen där virket utsätts för fukt eller riskerar att angripas av insekter. Inga syllar, träreglar eller dylikt impregnerade med kreosot, arsenik eller krom får användas. Gamla telefonstolpar och järnvägsslipers är impregnerade med miljöfarligt kreosot och skall därför inte återanvändas. Gamla beprövade färger som till exempel linoljebaserade färger och slamfärger (t ex Falu rödfärg) rekommenderas då dessa färger har fördelen att de skyddar och bevarar träet på ett bättre sätt än plastbaserade färger. Falu rödfärg är också ett hälso- och miljöanpassat färgval då den innehåller vatten som lösningsmedel. Pigmentet som kommer från kopparhaltig malm innehåller låga halter av olika föroreningar, bland annat koppar och bly.

MASKINER
Föreningens gemensamma maskiner och bränslen skall vid nyinvestering bytas ut till miljögodkända alternativ. Enskilda kolonister bör använda miljögodkända el- eller handdrivna trädgårdsmaskiner.

MOTORTRAFIK
Föreningen stöder gemensamma inköp och transporter av tunga och skrymmande trädgårdsförnödenheter vilket begränsar avgasutsläpp och buller inom området.

ENERGI
Alternativa energikällor såsom solenergi bör prövas inom föreningen.