Allmänna ordningsregler för
Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck

Stockholm Stad har upplåtit mark till koloni och fritidsträdgårdar för att bereda innevånare i staden tillfälle till rekreation och värdefull sysselsättning. Den upplåtna marken skall disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön. De som har arrenderätt till kolonilotter måste i sin verksamhet ta hänsyn härtill och till varandra.

Därför har Stockholm stad 2010 godkänt ”allmänna ordningsregler”. Den enskilda koloniföreningen äger dock rätt att införa / stryka regler som kan anses förbättra ordningen och stärka verksamheten.

Nedan redovisas de regler som gäller för Skarpnäcks Koloniträdgård:

 1. Byggnader på koloniträdgårdslott skall vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl.

 1. Spaljéer för växter och liknande skall smälta väl in i miljön och får inte medföra några hinder för andra kolonister. Vattentunnor, inhägnader för komposter och liknande skall hållas vårdade.

 1. Träd bl a frukträd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom t ex skuggning. Träden får inte ha grenar hängande utanför den egna lotten. Träd som växer på lotten får inte avverkas utan att föreningens styrelse lämnat medgivande därtill. Allvarliga växtskadegörare som vinbärsgallkvalster, jordgubbskvalster, klumprotssjuka på kål, potatiscystnematod (potatisål) m fl skall anmälas till styrelsen (blankett finn bland våra blanketter) som efter samråd med sakkunnig beslutar om lämpliga åtgärder.

 1. Den upplåtna lotten skall skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna skall skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs. Detta gäller även gångar och uteplatser. Blast, träd- och gräsklipp och liknande skall komposteras eller i undantagsfall läggas i container. Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp eller byggavfall. Rågångar mellan lotternas skall hållas fria från inväxande grenar och får inte blockeras. Rågångarna skall vara minst 60 cm breda. Varje lott måste lämna minst 30 cm till den gemensamma rågången.

 1. Bränning av avfall från lotten skall undvikas och får inte ske på annan tid än den som Stockholm stad gett tillstånd till, vecka 18 och vecka 40. Bränning under den tillåtna tiden bör endast ske då det inte förorsakar skada eller obehag för övriga inom eller utom området.

 1. Vattning med slang skall ske med måtta och endast enligt de regler som årsmötet beslutar. Se matrikeln under rubriken Vattning.

 1. Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten skall djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister inte utsätts för obehag. Hund ska vara kopplad utanför lotten samt på våra allmänna vägar.

 1. Arbetet på lotten skall varje år påbörjas i så god tid att den i huvudsak enligt gällande avtal är iordningställd och städad till den 15 juni och under hela säsongen.

 1. Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan person såvida inte styrelsen givit skriftligt medgivande. Därtill har medlem inte heller rätt att för eget syfte helt eller delvis bruka annan medlems lott.

 1. Motorfordon skall ställas på förhyrd parkeringsplats eller på huvudväg enligt månadsparkering. Uppställning av fordon får inte ske, enligt Stockholms Stads regler, närmare än tio meter från väghörn. Långtidsparkering av husvagn, husbil eller släpkärra inom området kräver tillstånd från styrelsen. Parkering på småvägarna inom området är förbjuden. Transporter till och från lotten är tillåtna. Dock måste fordonet efter last och lossning omedelbart flyttas. Utryckningsfordon måste ovillkorligen ha fri färdväg liksom färdtjänst, sopbilen och tankbilen. Parkeringsförbud gäller måndag till fredag på delar av området, enligt uppsatta skyltar (gäller även handikapplatser.

 1. Kolonister inom Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäcks elva områden är skyldiga att deltaga vid av områdesansvariga eller styrelsen utlagd arbetsplikt. Skyldighet föreligger också att delta i underhålls- och reparationsarbeten samt toalettstädning. Uteblir kolonist från kallat arbete debiteras det belopp som från tid till annan fastställes av årsstämman. Medlem som vid laga förfall uteblir är skyldig att kontakta områdesansvarig för att tilldelas annan arbetsuppgift.

 1. Vid vägkorsning får häcken ha en höjd av max 90 cm i fem meter i vardera riktning från korsningen räknat. I övrigt tillåts en höjd av max en meter och tjugo centimeter (1,2 meter) . Häcken får ej inkräkta på vägbredden med mer än 20 cm. Häcken får inte inkräkta på grannens tomt och det ska vara rensat utanför häcken under hela säsongen.

 1. Alla förändringar av exteriör samt om- och tillbyggnation skall tillstyrkas av föreningens styrelse. Sådant beviljat bygglov gäller under fem år och den tiden får inte överskridas. Byggstart måste ske inom två år efter beslut. Rapport över färdigställandet måste lämnas till styrelsen. OBS! I vissa fall måste bygglovsansökan behandlas av stadsbyggnadskontoret.

 1. Utfordring av fåglar och andra djur utomhus är inte tillåtet, då maten kan locka till sig råttor. All fallfrukt måste plockas upp och om den är frisk komposteras i slutna kärl. Sjuk eller skadad frukt får ej komposteras utan destrueras. Kvarliggande frukt lockar till sig råttor. Att kasta fallfrukten på allmänningen är förbjudet.

 1. Åretruntboende är förbjudet. Stugorna får endast användas under tiden 1 april – 30 september samt under tiden 30 september – 31 mars sporadiskt vid helger och veckoslut eller jämförbar ledighet.

 1. Medlem som bryter mot dessa ordningsföreskrifter, medlemsavtal och stadgar kan uteslutas ur föreningen och därmed även mista arrenderätten till lotten.

                      KOMMENTARER TILL ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER

 1. I av staden fastställd ordningsstadga sägs att spaljéer, tunnor etc skall målas i anvisad färg. Styrelsen har inte för avsikt att ge anvisningar utan kan hänvisa till en gammal regel från Stockholm stad att målning skall ske med färger så att allt smälter in i miljön.

 1. Nedtagning av träd får ej ske utan styrelsens medgivande. Medgivandet kan förenas med någon form av villkor. Exempelvis återplantering av ett fruktträd så att det finns minst två fruktträd på lotten.

 1. Bränning av avfall från lotten (tillåtet i Stockholms Kommun endast vecka 18 och vecka 40) måste ske i tunna eller liknande för undvikande av jordbrand. Tunna skall täckas med någon form av gnistskydd.

 1. Vattning med slang av gräsmattor o dyl är onödigt. Första ordentliga regn gör gräsmattan grön. Mindre vattning innebär även mindre gräsklippning.

 1. Kravet på kopplingstvång är betingat av att många medlemmar är allergiska, hundrädda, har kattfobi eller liknande. Visa medlemmarna hänsyn genom att använda koppel.

 1. Uppställning av fordon i alla T-vägkorsningar är förbjuden. Tio meter från väghörnen gäller även vid T-vägkorsningar. Den tunga trafiken har problem att klara kurvorna när bilar är uppställda för nära hörnen. Vid T-vägkorset Erik Cronsioes väg och Skarpnäcks Koloniväg är det inte heller tillåtet. Uppställning där sker för övrigt på stadens mark och är följaktligen förbjuden. Fordon skall alltid använda kortaste infartsväg/ de stora vägarna från kolonilott/parkeringsplats.

 1. Kravet på häckhöjd 90 cm vid vägkorsning, gällande 5 m i vardera riktningen från korsningen och i övrigt 1,2 meter måste följas. Även häck mot andra tomtgränser skall vara max. 1,2 meter. Portalers sidor får vara max sjuttio centimeter på var sida.

Vissa häcktyper tål inte sommarbeskärning, bl a liguster och måbär. Dessa bör klippas under vinterhalvåret. Styrelsen kommer att kontrollera att angivna mått följs. Samtidigt kommer styrelsen att kontrollera hur lotten sköts. Den som missköter sin lott eller häck och inte åtgärdar efter styrelsens påpekanden kan uteslutas ur föreningen.