Inför årsmötet 30 mars

posted in: Okategoriserade | 0
Liksom förra året inbjuds endast medlemmar med rösträtt (eller den som har fullmakt från medlem). Anledningen är att årsmötet enligt stadgarna är ett medlemsmöte och inget öppet möte för alla. (Dessutom är lokalen begränsad). Vi har ett sommarmöte som inte är ett medlemsmöte utan ett möte för alla kolonister där alla i hushållet är välkomna.
Styrelsens förhoppning är att så många medlemmar/fullmaktstagare som möjligt kommer till årsmötet.
Välkomna!
/Styrelsen
Utdrag ur stadgarna:
4.1 Med föreningsmöte avses årsmöte eller extra möte. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Varje medlem äger rätt att delta i föreningsmöte och har där en röst. Medlem kan uppdra åt den som ingår i medlems hushåll på kolonin och som deltar i brukandet av dennes lott eller annan föreningsmedlem att utöva sin rösträtt genom fullmakt vid föreningsmöte. Ingen medlem kan dock företräda mer än ytterligare en medlem vid föreningsmöte. Vid samtliga föreningsmöten skall en röstlängd upprättas, vilken mötet skall godkänna. Styrelsen skall svara för att protokoll föres över mötet.