Kallelse till årsmöte 2024

posted in: Okategoriserade | 0

Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening kallar härmed till Årsmöte

 

Onsdagen den 27 mars 2024 kl. 18.00 i Rågsveds Folkets hus.

Handlingar till årsmötet skickas ut senast två veckor innan årsmötet.

 

Motioner till årsmötet: absolut senast 27 februari behöver motionen vara inlämnad till styrelsen*.

En motion kan skrivas av en eller flera kolonister tillsammans. Skriv kortfattat och så att det tydligt framgår vad du/ni vill att årsmötet ska ta ställning till och besluta om.

*Motionen kan mejlas till styrelsen@koloni-skarpnack.se eller postas till Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck, Vinthundsvägen 2, 128 62 Sköndal. Det går också bra att lämna motionen i brevlådan vid kontoret.

(Alla motioner inkomna senast 27 februari 2024 kommer att behandlas av årsmötet. Återkom snarast till styrelsen om du inte per den 27 februari fått en bekräftelse på att din motion är mottagen av föreningen.)

 

Information om höjd arrendeavgift fr.o.m. 1 januari 2024

Med utgångspunkt från KPI* kommer arrendet från och med 1 januari 2024 att öka med 50 öre/m2/år

(*KPI = konsumentprisindex)

 

Välkomna!

/Styrelsen

 

 

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna
 • 2 Fastställande av röstlängd och dagordning
  • Anmälan av eventuella övriga ärenden ska anmälas innan behandling av §11.
 • 3 Val av mötesordförande
 • 4 Val av protokollförare
 • 5 Val av två justerare och tillika rösträknare
 • 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
 • 7 Fastställande av balansräkning och resultaträkning
 • 8 Revisorernas berättelse
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10 Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkningen
 • 11 a) Uppföljning från årsmötet 2023, b) behandling av motioner och c) förslag
 • 12 Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
 • 13 Framläggande av a) budgetförslag och fastställande av avgifter, b) verksamhetsplan
 • 14 Val av ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 • 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • 16 Val av ledamöter i valberedningen
 • 17 Övriga ärenden
  Mötet avslutas