Stockholms Koloniträdgårdar informerar

postat i: Okategoriserade | 0
Taxering av kolonistugor som har arrendeavtal med Stockholms stad
I november 2020 informerade vi om den aktuella situationen angående  taxeringsvärden för våra kolonistugor.   (Se sthlmkoloni.se   ”Styrelsen informerar”.) Läget var då att
  • det inte var meningsfullt att överklaga Skatteverkets beslut för att få sänkt taxeringsvärde på sin kolonistuga 
  • vi skulle arbeta vidare med att försöka påverka politikerna för att på sikt få till stånd en ändring av lagen, eller av Skatteverkets anvisningar för fastighetstaxering av kolonistugor i Stockholms stad.
Genom olika kontakter har vi nu funnit att det krävs bättre underlag för att vi ska kunna övertyga beslutsfattarna om vad som är det faktiska förhållandet. Vi har  inte fått några löften  om att försäljningsvärden enligt vårt hembud kommer att accepteras av Skatteverket eller Förvaltningsdomstolen, men  för att komma vidare behöver vi er hjälp med att ta fram det nödvändiga underlaget,  och detta blir samtidigt ett redskap för enskilda medlemmar som vill överklaga de nya taxeringsvärdena !
En möjlighet att påverka normen kan nämligen vara att kunna påvisa att genomsnittliga försäljningspriser under åren 2017, 2018 och 2019   väsentligt avviker  från Skatteverkets beräknade värden. Vi ber er därför redovisa föreningens försäljningar under dessa år i bifogad tabell.   OBS  att taxeringsvärdet enbart avser stugan. Försäljningsvärden för byggnad respektive markanläggningar framgår av värderingsdokumentet, och båda ska vara med i tabellen för att visa att försäljningspriset enligt hembud inte inkluderar något annat.
En anledning till att Skatteverket inte själva använt denna metod kan vara att flertalet stugor inte varit taxerade, och därmed har inte våra försäljningspriser kommit till berörda myndigheters kännedom.
I nuläget anser vi att   en möjlig väg för enskilda medlemmar  som vill överklaga Skatteverkets beslut kan vara att ange medelvärdet på stugförsäljningarna i området under dessa år (2017-2019). Ni bör alltså informera era medlemmar om föreningens genomsnittsvärden så att den som finner det nödvändigt och relevant att överklaga taxeringen kan hänvisa till dem, liksom till andra faktorer man vill åberopa.   Detta betyder inte  att en överklagan automatiskt får positiv respons, men den belyser i varje fall situationen inför kommande taxeringar.
Med vänlig hälsning
STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR