En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Ewa Sangert skriver:

Ljuset är äntligen tillbaka och lyssnar du noga kan du nästan höra hur grönskan på koloniområdet börjat växa, inför den enastående nya odlingssäsong som väntar oss.  Drömmen är en tidig och lång vår, en lagom varm sommar med ljumna sommarregn, så där varannan natt, och att mördarsniglarna har lämnat landet. 

Den nyvalda styrelsen samlades till sitt första möte just en sådan vårkväll när våren färgar kvällshimlen i vackra färger men högtrycket kämpar samtidigt mot lågtryckets kalla vindar som aprilväder enligt traditionen bjuder på.

På dagordningen stod bland annat uppföljning från årsmötet för en knapp månad sen. Föreningen påbörjar nu arbetet med att bereda de beslut som årsmötet röstat ja till. Vi återkommer med mera information när och hur besluten rent praktiskt kommer att genomföras och vad det eventuellt kan innebära för dig som enskild medlem.  

Beslutet från årsmötet gällande justeringar kring inträdesavgiften i föreningen kommer att kräva en del efterforskning om beslutet i sig kräver en ändring i stadgarna eller ej. Föreningens stadgar är inte endast en fråga för vår förening utan alla eventuella stadgeändringar ska även godkännas av staden innan en eventuell stadgeändring kan börja gälla. Allt det här innebär att styrelsen behöver inhämta information och råd från en rad olika håll. Frågan om justeringar kring inträdesavgiften behandlades i en inkommen motion och blir konsekvensen att vi behöver ändra stadgarna måste vi kalla till ett nytt möte med hela föreningen för att behandla en stadgeändring. Vi kommer att hålla er uppdaterade kring fortsättningen i den här frågan bland annat via information här på hemsidan.

En annan fråga som togs upp på årsmötet är föreningens medlemsmatrikel med kontaktuppgifter till alla våra kolonister. Årets matrikel kommer enbart att innehålla lottnummer och namn på respektive kolonist. Anledningen är dels den dataskyddsförordning (GDPR) som finns för att skydda personuppgifter och dels den diskussion som hölls på årsmötet om att inte alla vill att kontaktuppgifter ska publiceras på det sättet som föreningen gjort tidigare. Det här året tar vi alltså det säkra före det osäkra och tar inte med den personliga kontaktinformationen. Många känner varandra och vi kan alla hjälpas åt med att komma i kontakt med berörda om det behövs. 

Inför framtagning av matrikeln 2020 kommer styrelsen att ta en förnyad diskussion kring innehåll och hur vi på bästa sätt kan inhämta personliga medgivanden från alla medlemmar kring vilken information föreningen får tillåtelse att publicera.

Styrelsen fick också i uppdrag av årsmötet att undersöka förutsättningarna för att skapa en låst medlemssida via föreningens hemsida. En möjlighet kan vara att matrikeln i någon form kan komma att publiceras på den låsta medlemssidan, men det är bara en tanke i dagsläget och även denna lösning kräver personliga medgivanden från alla medlemmar innan publicering.

Föreningens intresselista för blivande kolonister öppnas igen den from 1 maj, detta efter att listan varit stängd förra året. En anledning är vikten av att vi behöver skapa en stark opinion gentemot kommunen att kolonirörelsen är en angelägenhet för så många som möjligt. Med det faktum att bostadsbristen i Stockholm är så stor finns en överhängande risk av ett politiskt beslut om att marken behöver omprioriteras till förmån för nya bostäder. I dagsläget finns inga tydliga signaler på att detta skulle vara nära förestående, men här vill föreningen agera förebyggande. Att vi som ett av landets största koloniområden dessutom har väldigt många köande kan vara en tung påverkansfaktor som visar att många bryr sig om de gröna lungorna som koloniområden faktiskt utgör i stadsmiljön.

Efter ett långt men bra möte under ledning av vår nyvalda ordförande Mattias steg vi ut i den mörknande vårkvällen, drog halsduken ett extra varv till runt halsen till skydd för den kalla vinden och gick hem med känslan av att snart, väldigt snart är vi igång med det härliga vårbruket på kolonin. 

(Bilden kommer från miniatyrträdgårdarna på Nordiska Trädgårdar.)

 

Arkiv