En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Föreningens ordförande inledde mötet med att hälsa välkommen till de 100 medlemmar som slutit upp till årsmötet, som i år hölls i Rågsveds Folkets Hus. Mötet höll också en tyst minut för att hedra de medlemmar som avlidit under verksamhetsåret.

Kallelsen till årsmötet skickades ut den 13 januari, som är inom tidsramen som regleras i stadgarna, godkändes av årsmötet.

Årsmötet gjorde några redaktionella justeringar av verksamhetsberättelsen och beslutade efter det att med godkännande lägga den till handlingarna.

Årets resultat, som tillsammans med det ansamlade resultatet uppgick till totalt 2 329 505kr, beslöt årsmötet överföra till ny räkning.

En representant för föreningens revisorer föredrog revisorernas berättelse och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret, vilket också blev årsmötets beslut.

En rad motioner hade inkommit till årsmötet och behandlades.

Motion 1 handlade om vem som har rätt att delta/rösta på möten i och med att endast en person per lott kan vara medlem i föreningen, med det kan finnas ytterligare ägare av stugan. Motionären föreslog att det skulle införas en automatisk fullmakt till den andra personen som är delägare i huset om den person som är medlem i föreningen inte deltar på det aktuella mötet.

Årsmötet beslöt att avslå motion 1.

Motion 2 innehöll förslaget att ett av kolonins områden, som inte det aktuella året är ansvariga för midsommarfesten, skulle få i uppdrag att arrangera en loppmarknad och att den eventuella behållningen från arrangemanget då skulle tillfalla det arrangerade områdets kassa.

Årsmötet beslöt att avslå motion 2.

Motion 3 föreslog att föreningen ska byta ut den felstavade välkomstskylten vid infart 4.

Årsmötet beslöt att anse motionen besvarad.

(Notera att styrelsen tagit fram nya och enhetliga skyltar vid samtliga infarter som hälsar välkommen till Skarpnäcks koloniområde, samt enhetliga skyltar på samtliga uthus, klubbhuset och föreningshuset. Dessa finns på plats sedan i mitten av juni 2018.)

Motion 4 var en uppföljande rapport på en motion som ställdes till årsmötet 2016, då styrelsen fick i uppdrag att utreda möjligheterna hur en inventering och förnyelse av fruktträdsbeståndet inom området kan göras.

Styrelsens slutsats i rapporten var att förslå årsmötet att de undersökningar och inventeringar som gjorts tidigare ska följas upp med en handlingsplan utifrån ledorden bevara, vård och förnya.

Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens rapport och att tillsätta en arbetsgrupp på tre personer som i samarbete med styrelsen får i uppdrag att genomföra projektet vårda, bevara och förnya fruktträdsbeståndet inom koloniträdgårdsområdet. Ambitionen är att en slutrapport ska föreläggas årsmötet 2020.

Motion 5 var en uppföljande rapport från styrelsen gällande en motion från 2017. Årsmötet 2017 beslöt att uppdra till styrelsen att utreda frågan om en möjlig bevakning av koloniområdet under vintersäsongen och att styrelsen ska återkomma med en rapport till årsmötet 2018.

Styrelsens rapport resulterade i förslag till beslut att årsmötet ska avslå motionen. Föreningen har inte har något ansvar för den enskilde medlemmens säkerhet och det inte är rimligt att ta ut en extra kostnad från den enskilde medlemmen för bevakning av området med hund.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 6 var en uppföljande rapport från styrelsen angående uppdraget att tillsätta en festansvarig. Styrelsen föreslog årsmötet att avslå motionen då styrelsen anser att det samarbete som finns mellan styrelsen och ansvariga för midsommarfesten fungerar tillfredsställande.

Årsmötet beslöt, efter votering med rösträkning, att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en festansvarig för arbetet med midsommar och höstfesten.

Nästa punkt på dagordningen var styrelsens förslag till vissa förändringar i föreningens ordningsregler och tillhörande kommentarer.

Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till justeringar i ordningsregler och kommentarer och styrelsen fick även i uppdrag att göra språkliga och redaktionella justeringar så att information inte står både i ordningsreglerna och i kommentarerna.

(Notera att de av årsmötet justerade ordningsreglerna inklusive kommentarer finns publicerade i matrikeln för 2018.)

Styrelsen föreslog årsmötet att en avgift tas ut vid utebliven närvaro när respektive område har ansvar för föreningens gemensamma midsommarfest. Årsmötet beslöt, efter handuppräckning med rösträkning att avslå förslaget.

Styrelsen föreslog årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till lösning av parkeringssituationen inom området inför årsmötet 2019. Årsmötet beslöt i enligt med styrelsens förslag.

Gällande arvoden för förtroendeuppdrag inom föreningen beslöt årsmötet att oförändrade arvoden ska gälla för 2018.

Årsmötet beslöt även att fastställa styrelsens förslag till budget 2018 samt att alla avgifter blir oförändrade. Styrelsen fick i uppdrag att inför nästa årsmöte lägga fram ett förslag till verksamhetsplan baserad på den förslagna budgeten.

Inför valärendena fastställde årsmötet att valbarhet för icke medlemmar, i enlighet med stadgarna, gäller. Årsmötet beslöt i samtliga valärenden i enlighet med valberedningens förslag.

Årsmötet beslöt att göra omval på samtliga ledamöter i valberedningen till nästa årsmöte.

   Styrelsen, Ewa Sangert

Arkiv