En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Styrelsen har ordet

Ewa Sangert skriver:

Tänk om det gick att stanna lite längre i syrenernas tid när vårt koloniområde prunkar i försommarskrud. Det vore väl härligt! Men mycket ska hinnas med innan den riktiga semestertiden tar vid med ett lite lugnare tempo. Styrelsen har till exempel redan hunnit med två möten sedan vi senast publicerade en rapport.

Efter att ha inhämtat råd och kunskap från en rad olika instanser om årsmötets beslut om att inträdesavgiften inte ska betalas av medbrukare har vi kunnat besluta att ändringen kan genomföras utan stadgeändring. (Styrelsens ordförande reserverade sig dock mot beslutet att det inte krävs stadgeändring.) Om någon av föreningens medlemmar anser att årsmötets beslut hanterats fel hänvisas till att skriva en motion till årsmötet med förslag till förändring, eller om det handlar om tvist av tolkning av stadgarna, se §12 i stadgarna hur stadgetvister ska lösas.

Under försommaren kommer områdets lekplatser att besiktigas, för att alla ska kunna leka säkert hos oss.

Styrelsen tog också beslut att häckar som ligger på baksidan av lotten som angränsar mot odlingslotterna eller mot bostadsrättsföreningen på Vildapelvägen får vara max 2 meter höga. Detta gäller främst kolonister som bor längs hela Rödlöksvägen. Grundregeln i vår förening är att träd bland annat fruktträd, buskar och högre växter inte får planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom t ex skuggning (se ordningsreglerna punkt 3). Ordningsreglerna gäller ju inom vår förening, men självklart måste vi inkludera samma förutsättningar för odling för våra närliggande grannar som finns i närområdet runt koloniområdet. Värt att komma ihåg är att detta med skuggning gäller även efter planteringstillfället. Vi får med jämna mellanrum in skrivelser till föreningen om att träd på grannarnas lotter växt så mycket att de skuggar och behöver beskäras. Beskärning är upp till varje kolonist att ombesörja. Finns dock intresse av att ta bort träd ska detta ansökas och godkännas från föreningen.

Styrelsen diskuterade också den kommande trädgårdssynen som kommer att göras efter den 15 juni. Synen görs av styrelsen och några av föreningens områdesrepresentanter för att stämma av så att vi alla uppfyller de regleringar som finns i våra ordningsregler och medlemsavtal. Finns det något vi behöver uppmärksamma dig på kommer vi i möjligaste mån ta det muntligt med dig om vi ses vid vår promenad runt området. Det finns en stark vilja att göra rätt bland våra kolonister, så det mesta brukar vara åtgärdat till den 15 juni, som är datumet som gäller för ordningsställande av tomten (punkt 8 i ordningsreglerna).

Det har inkommit önskemål om att flera vill lära känna kolonisterna som sitter i föreningens styrelse lite mera. Därför avslutar vi dagens text med fem snabba frågor till föreningens nyvalda ordföranden Mattias Ljunggren. Håll till godo!

Mattias, hur börjar en riktigt bra dag på kolonin för dig?

  • Det sköna med kolonin är att jag kan höra fågelkvitter till frukosten. Älskar det!

Vad kommer aldrig in på din kolonilott?

  • Tack vare Sigge (hunden) ser vi aldrig rådjur eller spår efter dem, så de tror jag aldrig kommer in på vår lott.

Det trodde jag aldrig innan jag blev kolonist:

  • Att ett litet frö har så otroligt mycket växtkraft! Riktigt häftigt att stoppa ett litet korn i jorden och se det växa!

Tre ord som beskriver varför kolonilivet är det bästa som finns:

  • Fågelkvitter, Odling, Gemenskap.

Och till sist Mattias, om du skulle välja mellan blommor eller grönsaker, mördarsniglar eller hungriga rådjur, rensa ogräs eller klippa häcken, en bra sommardag som bjuder på 22 eller 35 grader, sol eller skugga, kolgrill eller gasolgrill?

  • Då blir det förstås grönsaker, hungriga rådjur, klippa häcken, 22 grader och en gasolstekhäll, avslutar Mattias leende och framför sin önskan att vi alla får en riktigt fin midsommarhelg.
Foto: Örjan Sjödin

Ewa Sangert skriver:

Ljuset är äntligen tillbaka och lyssnar du noga kan du nästan höra hur grönskan på koloniområdet börjat växa, inför den enastående nya odlingssäsong som väntar oss.  Drömmen är en tidig och lång vår, en lagom varm sommar med ljumna sommarregn, så där varannan natt, och att mördarsniglarna har lämnat landet. 

Den nyvalda styrelsen samlades till sitt första möte just en sådan vårkväll när våren färgar kvällshimlen i vackra färger men högtrycket kämpar samtidigt mot lågtryckets kalla vindar som aprilväder enligt traditionen bjuder på.

På dagordningen stod bland annat uppföljning från årsmötet för en knapp månad sen. Föreningen påbörjar nu arbetet med att bereda de beslut som årsmötet röstat ja till. Vi återkommer med mera information när och hur besluten rent praktiskt kommer att genomföras och vad det eventuellt kan innebära för dig som enskild medlem.  

Beslutet från årsmötet gällande justeringar kring inträdesavgiften i föreningen kommer att kräva en del efterforskning om beslutet i sig kräver en ändring i stadgarna eller ej. Föreningens stadgar är inte endast en fråga för vår förening utan alla eventuella stadgeändringar ska även godkännas av staden innan en eventuell stadgeändring kan börja gälla. Allt det här innebär att styrelsen behöver inhämta information och råd från en rad olika håll. Frågan om justeringar kring inträdesavgiften behandlades i en inkommen motion och blir konsekvensen att vi behöver ändra stadgarna måste vi kalla till ett nytt möte med hela föreningen för att behandla en stadgeändring. Vi kommer att hålla er uppdaterade kring fortsättningen i den här frågan bland annat via information här på hemsidan.

En annan fråga som togs upp på årsmötet är föreningens medlemsmatrikel med kontaktuppgifter till alla våra kolonister. Årets matrikel kommer enbart att innehålla lottnummer och namn på respektive kolonist. Anledningen är dels den dataskyddsförordning (GDPR) som finns för att skydda personuppgifter och dels den diskussion som hölls på årsmötet om att inte alla vill att kontaktuppgifter ska publiceras på det sättet som föreningen gjort tidigare. Det här året tar vi alltså det säkra före det osäkra och tar inte med den personliga kontaktinformationen. Många känner varandra och vi kan alla hjälpas åt med att komma i kontakt med berörda om det behövs. 

Inför framtagning av matrikeln 2020 kommer styrelsen att ta en förnyad diskussion kring innehåll och hur vi på bästa sätt kan inhämta personliga medgivanden från alla medlemmar kring vilken information föreningen får tillåtelse att publicera.

Styrelsen fick också i uppdrag av årsmötet att undersöka förutsättningarna för att skapa en låst medlemssida via föreningens hemsida. En möjlighet kan vara att matrikeln i någon form kan komma att publiceras på den låsta medlemssidan, men det är bara en tanke i dagsläget och även denna lösning kräver personliga medgivanden från alla medlemmar innan publicering.

Föreningens intresselista för blivande kolonister öppnas igen den from 1 maj, detta efter att listan varit stängd förra året. En anledning är vikten av att vi behöver skapa en stark opinion gentemot kommunen att kolonirörelsen är en angelägenhet för så många som möjligt. Med det faktum att bostadsbristen i Stockholm är så stor finns en överhängande risk av ett politiskt beslut om att marken behöver omprioriteras till förmån för nya bostäder. I dagsläget finns inga tydliga signaler på att detta skulle vara nära förestående, men här vill föreningen agera förebyggande. Att vi som ett av landets största koloniområden dessutom har väldigt många köande kan vara en tung påverkansfaktor som visar att många bryr sig om de gröna lungorna som koloniområden faktiskt utgör i stadsmiljön.

Efter ett långt men bra möte under ledning av vår nyvalda ordförande Mattias steg vi ut i den mörknande vårkvällen, drog halsduken ett extra varv till runt halsen till skydd för den kalla vinden och gick hem med känslan av att snart, väldigt snart är vi igång med det härliga vårbruket på kolonin. 

(Bilden kommer från miniatyrträdgårdarna på Nordiska Trädgårdar.)

 

Nedan finner du en sammanfattning av protokollet från årsmötet med föreningen den 15 mars. Sammanfattningen innehåller alla beslut som togs av årsmötet. Till de förslag som årsmötet beslöt att rösta ja till finns en beskrivande text vad beslutet innebär. Styrelsen kommer nu att påbörja arbetet med de beslut som årsmötet röstat ja till. Vi återkommer med mera information när och hur besluten rent praktiskt kommer att genomföras och vad det eventuellt kan innebära för dig som enskild medlem.

Alla medlemmar som vill läsa hela årsmötesprotokollet är välkomna att göra det på kontoret under ordinarie öppettider. Protokollet i sin helhet publiceras inte på hemsidan eftersom det innehåller personuppgifter som inte ska publiceras externt.

 

http://koloni-skarpnack.se/wp-content/uploads/2019/04/Sammanfattning-av-årsmötesprotokollet-2019.pdf

Först en påminnelse: Senast måndag 11 februari behöver ev motioner vara styrelsen tillhanda för behandling av oss tisdagen 12 februari

 

Ewa Sangert skriver:

 ”Minns i november den ljuva september …” 

Hösten är utan tvekan här nu, efter den ljuva september. Om koloniområdet har gått en smula i ide så har inte styrelsearbetet avstannat. Att driva en förening kräver engagemang året runt om allt ska fungera. Efter senaste rapporten här på hemsidan har styrelsen haft ytterligare två sammanträden och diskuterat frågor relaterade både till avslutningen av säsongen och en del tankar inför kommande säsong.

Som avslutning på säsongen vill styrelsen speciellt framföra följande hälsning till alla kolonister:

 

Tack alla ni:

·       som öppnade upp era trädgårdar och visade den för de som står i intressekön. Era trädgårdsvisningar är oerhört uppskattade av de köande och ger en bra bild av hur livet, engagemanget och odlingen kan se ut när drömmen om en kolonilott blir verklighet.

·       som tagit hand om all fallfrukt under årets enormt rika fruktssäsong. När fallfrukten ligger kvar på marken blir det rena buffén för skadedjuren, som ingen av oss vill ha på området.

·       som deltog som utställare respektive besökte höstmarknaden. Ett fint arrangemang som avslutning på säsongen och som ger möjlighet till både kunskap om hur vi kan stoppa tjuven och möjlighet till diverse inköp.

 

På nästa säsongs komihåglista:

  • På vårt koloniområde ska alla hundar vara kopplade när de inte är på den egna tomten. Det handlar inte om hur snälla hundarna är, väluppfostrade, små eller stora, har trafikvett eller något annat skäl utan av hänsyn både till andra gående, trafikanter och inte minst för hundens egen skull. Vi har både trafik och andra hundägare på vårt område och situationer kan uppstå som skapar oanade konsekvenser.
  • Komposter, en naturlig och viktig del i odlingslivet, bör vara slutna. I öppna nätkomposter fungerar inte förmultningsprocessen alls lika bra och hamnar t ex fallfrukt i en öppen kompost blir det garanterat ett matställe för skadedjuren.
  • Delta på årsmötet i mars 2019 och var med och utveckla vår förening.

   

Vision för Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening

Vårt koloniområde ska vara en plats där fruktträd, bärbuskar, blommor och grönsaker är en självklar del i våra trädgårdar. Området ska genomsyras av gemenskap, miljövänlig odling och skapande kraft.

Vårt koloniområde ska vara ett välkomnande rekreationsområde som befrämjar hälsan för både kolonister och besökare.

 

Inför årsmötet vill vi också informera om att den nuvarande valberedningen inte kommer att stå till förfogande för omval. Det innebär att ombuden, under själva årsmötet föreslår namn som årsmötet har att ta ställning till, att väljas till den valberedning som ska förbereda valen inför årsmötet 2020.

Eftersom förslagen och valet kommer att ske vid samma tillfälle, på årsmötet i mars 2019, är det bra om du har pratat med den person du föreslår innan, så att du vet att personen i fråga ställer upp på att bli nominerad.

 

På styrelsens kommande sammanträden står bland annat utvärdering av styrelsens arbete och budget 2019 på dagordningen.

Efter årsskiftet är det dags att förbereda årsmötet med att skriva styrelsens svar till inkomna motioner, ta fram en verksamhetsberättelse och göra bokslut.

Därefter kommer årsmötet. Och några veckor senare syns vi väl på Nordiska trädgårdsmässan i Älvsjö. Och sedan: ”Ja det är våren, ja det är våren, som har kommit igen som en kär gammal vän …!” 

 

Ewa Sangert skriver:

Vid senaste styrelsemötet sammanfattade vi intrycken och frågorna som kommit upp under sommarmötet.

Väderprognosen förutspådde regnskurar men vi kunde genomföra träffen i solsken. Glädjande nog var vi många som samlades på festplatsen för det årliga sommarmötet. Då all korv gick åt innebar det att vi var runt 130 kolonister som samlades till mötet. Styrelsens avsikt med det nuvarande upplägget av sommarmötet, med presentation av styrelsens ledamöter, en allmän information och sedan olika frågestationer, är att alla kolonister ska kunna få möjlighet till en personlig dialog direkt med styrelsens ledamöter om specifika frågor.

De flesta reaktioner vi uppfattade var att mötets upplägg var mycket uppskattat. Några saknade kanske möjlighet att ta del av andras frågor. Styrelsens tanke är dock att sommarmötet inte är ett forum att lyssna på andras personliga ärenden utan ett tillfälle för styrelsen att informera, då inga beslut ska fattas.

Årsmötet är vårt föreningsforum för alla medlemmars förslag, diskussioner och beslut. Mellan årsmötena är alla kolonister välkomna att lämna förslag och skrivelser till styrelsen löpande under året, dessa behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Senast diskuterade vi en inkommande förfrågan om eventuellt intresse av att driva en sommarkiosk i klubbhuset under kolonisäsongen. Styrelsen tror dock tyvärr att det inte finns tillräckligt med kundunderlag för en sommarkiosk på området. Närheten till Hemköp och ICA i Skarpnäck med generösa öppettider, serveringarna Karl och Kristina respektive på Skogskyrkogården och möjligheten att beställa hemleverans av livsmedel via nätet är faktorer som ligger till grund för styrelsen att tacka nej till förslaget.

Glöm inte att den 1 september arrangerar området en höstmarknad/stoppa tjuven-dag på parkeringen uppe vid miljöstationen. Det innebär att ni med parkeringsplats där, om möjligt, bör undvika att ha bilen parkerad där mellan klockan 08.00-13.00. Parkeringen vid miljöstationen är den enda öppna yta på området där det finns förutsättningar att arrangera höstmarknad med många utställare och besökare. Alla är mycket tacksamma för att du är behjälplig genom att upplåta din parkering just dessa timmar till en trevlig höstmarknad. Välkomna!

Efter senaste styrelsemötet skriver Ewa Sangert:

 

Vi har redan passerat mitten av juli, denna soliga och rekordvarma sommar som lär gå till historien med tanke på temperaturen, torkan och skogsbränderna. De allra flesta av oss kolonister drömmer nog nu dock om ett stilla sommarregn, som gärna få hålla på i några dygn, för att ge våra odlingar en riktig rotblöta.

Varmt var det också att hålla styrelsemöte i klubbhuset förra söndagen, men med gott humör, bra diskussioner och lite praktiskt arbete tillsammans för att packa kallelsen till föreningens sommarmöte den 5 augusti gick tiden ändå fort.

Styrelsen fastställde namnen på tre nya värderare i föreningen som nu är färdigutbildade för att göra stugvärderingar inför kommande försäljningar. Ytterligare tre värderare är också under utbildning. Det är en del stugor som är på väg att byta ägare, så det är mycket välkommet med de nya resurser som dessa medlemmars engagemang innebär.

Apropå nya stugägare så hålls informationsträffar för de som står i vår förenings intresse-kö, den 26 respektive 27 augusti. Efter informationsmötet är det ett mycket uppskattat inslag att mötesdeltagarna får erbjudande om att besöka några koloniträdgårdar på området för att se hur en kolonilott kan se ut på nära håll och prata trädgård och andra frågor med en nuvarande kolonist. Är du intresserad av att träffa blivande kolonister och samtidigt visa din trädgård, anmäl intresse till koloni.skarp@telia.com.

På mötet gjordes också en sammanfattning av intrycken efter trädgårdssynen som gjordes i mitten av juni. Återkommande respons vi fick är att flera är överraskade av att det är 15 juni som gäller för att lotten ska vara iordningsställd. Det finns en tro (som dyker upp varje år) att det är ett senare datum som gäller, men det är den 15 juni. Datumet finns utskrivet i den 8:e punkten i föreningens ordningsregler i matrikeln.

Vid syningen kunde vi konstatera att absolut stora flertalet av föreningens kolonister sköter sina tomter på ett bra sätt och är klara med lotten i tid. Var det något vi behövde påminna om vid någon lott så tog vi det i första hand muntligt i ett samtal ”över häcken” vid vår rundvandring. Då var det inga problem att få det åtgärdat från lottägaren. Förutsättningarna för att ha förmånen att vara koloniägare har vi ju alla skrivit under på i det avtal som vi fick del av i samband med köpet av stuga och medlemskapet i föreningen. Trädgårdssynen utgår från det som regleras i föreningens ordningsregler. Vårt gemensamma ansvar är att hålla vårt område i god ordning under hela säsongen, inte ”bara” till den 15 juni. Vi är en uppskattad del av Stockholms parker och vi vill ju att besökare ska kunna promenera runt njuta av vårt område tillsammans med oss hela säsongen.

Vi diskuterade också på mötet hur viktiga områdesrepresentanterna är för att nå ut med styrelsens information till föreningens medlemmar. Områdesrepresentanterna har även en viktig roll i att ta med frågor tillbaka från respektive områdesträff till styrelsens gemensamma träffar med föreningens alla områdesrepresentanter. Styrelsen har uppdraget från årsmötet att driva föreningens löpande verksamhet mellan årsmötena men vi behöver alla hjälpas åt att ha en bra dialog i vår förening, för alla är vi ju måna om att vår kolonirörelse ska vara en bra plats för alla medlemmar och att vårt engagemang för trädgård och odling ska uppskattas av Stockholms stad.

När sammanträdet var slut gick jag hem till lotten och skördade en fänkål till lunchen. Vår egenodlade fänkål såg betydligt bättre ut än den jag såg i affären senast, den känslan …ni som vet – ni vet att den känslan är toppen!

Nu är det bara dagar fram till midsommar. Tiden går fort när man är på kolonin! Jag längtade efter att våren skulle komma, men den försvann för att sommarvärmen kom så väldigt tidigt. Från ena dagen hade jag långkalsonger på mig när jag höll på i trädgården och nästa dag var det shorts.

Vid det senaste styrelsemötet tog vi upp frågor kring trädgårdssyn. Vi har många nya i styrelsen och vi ”gamla” gör vårt bästa för att se till att det som vi har lärt oss av tidigare styrelse förmedlas vidare på ett korrekt sätt. Några kommer med funderingar kring detta, hur vi gör bedömningarna runt häckar, portaler mm. Som styrelse måste vi följa de ordningsregler som Stockholms Stad har skrivit in i vårt avtal med dem. Gör vi inte det så kan vi hamna i ett läge där de bedömer att vi inte uppfyller avtalet. Men det är inte bara Stockholms Stad vi måste förhålla oss till. I höstas fick vi ett nytt bolag som tömmer toalettankarna. De var väldigt tydliga mot oss i styrelsen vad som gäller kring bredd på gator och fri höjd där inga träd mm får hänga ut så att lastbilarna kan fasta i dem. Detta lade vi ut på hemsidan från styrelsen för att vi skulle vara förberedda inför denna säsong. Men information är en färskvara, så det är lätt att missa eller glömma bort. Därför har styrelsen också hjälp av områdesrepresentanterna i informationsflödet till de som ev har missat viss information på hemsidan.

Styrelsen håller på att se över om vi ev ska köpa in en hjärtstartare till föreningshuset. Men den frågan återkommer vi i.

Kolonin har även fått en förfrågan om att ett teve-team ska få möjlighet att spela in på vårt område, som en uppföljning till programmet Iris som gick på teve för några år sedan. Styrelsen har ställt sig positiv och vi kommer att fortsätta dialogen med produktionsbolaget. Mer information kommer.

Vi har även påbörjat diskussion om vad som ska tas upp på sommarmötet.

Just nu har styrelsen många klagomål/schismer mellan grannar. Det tar mycket tid i anspråk och det är inte alltid så att endast en av parterna har rätt. Men det blir lätt fel när man börjar använda olika forum där man luftar åsikter som inte alltid är helt korrekta, eller ensidiga. Då blir det lätt ett drev och det är något som ingen vill ha eller ska behöva uppleva.

Oj, nu känns det som att det blev lite nattsvart! Men så är det inte hela tiden. Vi i styrelsen har fått väldigt mycket positiv respons på de nya skyltarna som nu finns på alla infarter. Det var ett beslut som togs på ett årsmöte för väldigt länge sedan – och nu är vi äntligen i hamn.

Varför blev jag eller du kolonist? Ja, det kan man ibland fundera över. I augusti kommer vi att ha två träffar med de som står i intressekön. Jag skulle vilja ha in namn på kolonister som kan tänka sig att ta emot i sina trädgårdar efter mötet, för att själva berätta om hur det är att vara kolonist och vara med i en förening. Första träffen är den 26/8 och den andra den 27/8. Här gärna av dig om du kan tänka dig att ställa upp. Vi har fått väldigt bra respons från de som besökte trädgårdarna förra året och även från de som öppnade upp sina trädgårdar, som tyckte att det var kul att få visa och berätta.

Jag och styrelsen önskar alla kolonister en trevlig och skön midsommar./ Carina

Nu har jag varit ordförande för föreningen i 83 dagar. Blev det som jag hade tänkt mig? Både ja och nej.

Jag är väldigt glad för mina styrelsekamrater som hjälper till för oss som är nya och ser till att vi skolas in i föreningens rutiner. Vi har haft ett antal styrelsemöten och där beslutade att vi skulle skriva några rader efter varje styrelsemöte vad vi har tagit och beslutat. Ibland kanske det blir bara några rader men tanken är att det ska bli ett till sätt att nå ut till medlemmarna.

Vid senaste mötet beslutade vi att ta bort ”familj” skylten vid duschen. Tyvärr så kan vi konstatera att det oftast är par som använder sig av denna skylt och av någon konstig anledningen så tar duschen så mycket längre tid när just denna skylt hänger uppe.

Vi vill även påminna att man inte får vattna sina gräsmattor. Just i dag när jag skriver detta så vräker regnet ner men vi har sedan 1 april bara fått 50 ml. Så det kan bli risk att vi kommer att få vattningsförbud i länet. Detta har skett i andra delar av landet. Vi har haft en kylig vår men nu växer det så det knakar i trädgårdarna.

Vi har bestämt datum för när vi kommer att gå syn, så snart ser ni oss ute när vi kommer för att kolla av. Förutom häckar och portaler kommer vi att se över detta med fruktträd (Självklart en hel del annat också). Det är meningen att vi ska ha fruktträd i våra trädgårdar men vi kan konstatera att det finns några som bara har döda träd eller att man inte har några träd alls.

Vi börjar närma oss midsommar. I år är det område 9 och 10 som har ansvaret. Det är med spänning som man ser framåt inför midsommarfesten. Det har under många år varit kolonins stora folkfest. Men denna tradition kan inte fortsätta om man som kolonist inte hjälper till och tar ansvar för att genomföra den. Får vi fler och fler kolonister som inte är med så kan konsekvensen bli att denna stolta tradition uteblir. Låter lite tråkigt att behöva skriva om det men det är dagens sanning. Vår förening bygger på att vi alla medlemmar hjälper till i olika aktiviter.

Den 2/9-17 kommer det att anordnas en höstmarknad och samtidigt har vi en ”stoppa tjuven dag”. Den kommer att vara uppe vid miljöstationen. Har du förslag på aktivitet så hör av dig till expeditionen så förmedlar vi det till gruppen.

Tack för ordet

Carina

Arkiv