En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Erik Andersson

Många av områdets äppleträd har tunga grenar i år på grund av alla kart. Föreningen får in rapporter från flera lottägare att stora grenar redan brutits av tyngden i flera trädgårdar. En rekommendation är därför att se över äppleträden på din tomt och rensa bort en del kart, så att dina träd inte skadas av att grenar bryts. 18-19 augusti är första helgen för säsongen som du kan lämna fallfrukt på miljöstationen.

/Styrelsen

Föreningens ordförande inledde mötet med att hälsa välkommen till de 100 medlemmar som slutit upp till årsmötet, som i år hölls i Rågsveds Folkets Hus. Mötet höll också en tyst minut för att hedra de medlemmar som avlidit under verksamhetsåret.

Kallelsen till årsmötet skickades ut den 13 januari, som är inom tidsramen som regleras i stadgarna, godkändes av årsmötet.

Årsmötet gjorde några redaktionella justeringar av verksamhetsberättelsen och beslutade efter det att med godkännande lägga den till handlingarna.

Årets resultat, som tillsammans med det ansamlade resultatet uppgick till totalt 2 329 505kr, beslöt årsmötet överföra till ny räkning.

En representant för föreningens revisorer föredrog revisorernas berättelse och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret, vilket också blev årsmötets beslut.

En rad motioner hade inkommit till årsmötet och behandlades.

Motion 1 handlade om vem som har rätt att delta/rösta på möten i och med att endast en person per lott kan vara medlem i föreningen, med det kan finnas ytterligare ägare av stugan. Motionären föreslog att det skulle införas en automatisk fullmakt till den andra personen som är delägare i huset om den person som är medlem i föreningen inte deltar på det aktuella mötet.

Årsmötet beslöt att avslå motion 1.

Motion 2 innehöll förslaget att ett av kolonins områden, som inte det aktuella året är ansvariga för midsommarfesten, skulle få i uppdrag att arrangera en loppmarknad och att den eventuella behållningen från arrangemanget då skulle tillfalla det arrangerade områdets kassa.

Årsmötet beslöt att avslå motion 2.

Motion 3 föreslog att föreningen ska byta ut den felstavade välkomstskylten vid infart 4.

Årsmötet beslöt att anse motionen besvarad.

(Notera att styrelsen tagit fram nya och enhetliga skyltar vid samtliga infarter som hälsar välkommen till Skarpnäcks koloniområde, samt enhetliga skyltar på samtliga uthus, klubbhuset och föreningshuset. Dessa finns på plats sedan i mitten av juni 2018.)

Motion 4 var en uppföljande rapport på en motion som ställdes till årsmötet 2016, då styrelsen fick i uppdrag att utreda möjligheterna hur en inventering och förnyelse av fruktträdsbeståndet inom området kan göras.

Styrelsens slutsats i rapporten var att förslå årsmötet att de undersökningar och inventeringar som gjorts tidigare ska följas upp med en handlingsplan utifrån ledorden bevara, vård och förnya.

Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens rapport och att tillsätta en arbetsgrupp på tre personer som i samarbete med styrelsen får i uppdrag att genomföra projektet vårda, bevara och förnya fruktträdsbeståndet inom koloniträdgårdsområdet. Ambitionen är att en slutrapport ska föreläggas årsmötet 2020.

Motion 5 var en uppföljande rapport från styrelsen gällande en motion från 2017. Årsmötet 2017 beslöt att uppdra till styrelsen att utreda frågan om en möjlig bevakning av koloniområdet under vintersäsongen och att styrelsen ska återkomma med en rapport till årsmötet 2018.

Styrelsens rapport resulterade i förslag till beslut att årsmötet ska avslå motionen. Föreningen har inte har något ansvar för den enskilde medlemmens säkerhet och det inte är rimligt att ta ut en extra kostnad från den enskilde medlemmen för bevakning av området med hund.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 6 var en uppföljande rapport från styrelsen angående uppdraget att tillsätta en festansvarig. Styrelsen föreslog årsmötet att avslå motionen då styrelsen anser att det samarbete som finns mellan styrelsen och ansvariga för midsommarfesten fungerar tillfredsställande.

Årsmötet beslöt, efter votering med rösträkning, att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en festansvarig för arbetet med midsommar och höstfesten.

Nästa punkt på dagordningen var styrelsens förslag till vissa förändringar i föreningens ordningsregler och tillhörande kommentarer.

Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till justeringar i ordningsregler och kommentarer och styrelsen fick även i uppdrag att göra språkliga och redaktionella justeringar så att information inte står både i ordningsreglerna och i kommentarerna.

(Notera att de av årsmötet justerade ordningsreglerna inklusive kommentarer finns publicerade i matrikeln för 2018.)

Styrelsen föreslog årsmötet att en avgift tas ut vid utebliven närvaro när respektive område har ansvar för föreningens gemensamma midsommarfest. Årsmötet beslöt, efter handuppräckning med rösträkning att avslå förslaget.

Styrelsen föreslog årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till lösning av parkeringssituationen inom området inför årsmötet 2019. Årsmötet beslöt i enligt med styrelsens förslag.

Gällande arvoden för förtroendeuppdrag inom föreningen beslöt årsmötet att oförändrade arvoden ska gälla för 2018.

Årsmötet beslöt även att fastställa styrelsens förslag till budget 2018 samt att alla avgifter blir oförändrade. Styrelsen fick i uppdrag att inför nästa årsmöte lägga fram ett förslag till verksamhetsplan baserad på den förslagna budgeten.

Inför valärendena fastställde årsmötet att valbarhet för icke medlemmar, i enlighet med stadgarna, gäller. Årsmötet beslöt i samtliga valärenden i enlighet med valberedningens förslag.

Årsmötet beslöt att göra omval på samtliga ledamöter i valberedningen till nästa årsmöte.

   Styrelsen, Ewa Sangert

Enligt riktlinjer från Koloniträdgårdsförbundet kan vi på grund av den nya lagstiftningen GDPR inte publicera årsstämmoprotokollet här på hemsidan eftersom sidan inte endast är tillgänglig för medlemmar. En rensad populärversion är dock under utarbetande och kommer snart att publiceras. Vi ser över det här återigen inför nästa års stämma.

Det är också flera av er som har frågat om årets tillägg i ordningsreglerna. På stämman röstade vi ju igenom dem. Du finner de uppdaterade reglerna här på hemsidan såväl som i matrikeln.

Styrelsen

Vi söker dig som ska vara Festgeneral på två år, med början från säsongen 2019.

Du ska inte vara operativt delaktig i planeringen eller utförandet utan vara mer rådgivande/konsult. Du ska bidra med korrekta uppgifter och information till den årliga festkommittén.

Du ska även vara styrelsens behjälplig. Detta gör man på ideell basis.

Är detta något för dig? Skriv några rader om dig själv till adressen ordforande@koloni-skarpnack.se eller lägg ett brev i lådan vid klubbhuset.

Sista ansökningsdagen är den 5 augusti 2018.

Styrelsen

Nu är det bara dagar fram till midsommar. Tiden går fort när man är på kolonin! Jag längtade efter att våren skulle komma, men den försvann för att sommarvärmen kom så väldigt tidigt. Från ena dagen hade jag långkalsonger på mig när jag höll på i trädgården och nästa dag var det shorts.

Vid det senaste styrelsemötet tog vi upp frågor kring trädgårdssyn. Vi har många nya i styrelsen och vi ”gamla” gör vårt bästa för att se till att det som vi har lärt oss av tidigare styrelse förmedlas vidare på ett korrekt sätt. Några kommer med funderingar kring detta, hur vi gör bedömningarna runt häckar, portaler mm. Som styrelse måste vi följa de ordningsregler som Stockholms Stad har skrivit in i vårt avtal med dem. Gör vi inte det så kan vi hamna i ett läge där de bedömer att vi inte uppfyller avtalet. Men det är inte bara Stockholms Stad vi måste förhålla oss till. I höstas fick vi ett nytt bolag som tömmer toalettankarna. De var väldigt tydliga mot oss i styrelsen vad som gäller kring bredd på gator och fri höjd där inga träd mm får hänga ut så att lastbilarna kan fasta i dem. Detta lade vi ut på hemsidan från styrelsen för att vi skulle vara förberedda inför denna säsong. Men information är en färskvara, så det är lätt att missa eller glömma bort. Därför har styrelsen också hjälp av områdesrepresentanterna i informationsflödet till de som ev har missat viss information på hemsidan.

Styrelsen håller på att se över om vi ev ska köpa in en hjärtstartare till föreningshuset. Men den frågan återkommer vi i.

Kolonin har även fått en förfrågan om att ett teve-team ska få möjlighet att spela in på vårt område, som en uppföljning till programmet Iris som gick på teve för några år sedan. Styrelsen har ställt sig positiv och vi kommer att fortsätta dialogen med produktionsbolaget. Mer information kommer.

Vi har även påbörjat diskussion om vad som ska tas upp på sommarmötet.

Just nu har styrelsen många klagomål/schismer mellan grannar. Det tar mycket tid i anspråk och det är inte alltid så att endast en av parterna har rätt. Men det blir lätt fel när man börjar använda olika forum där man luftar åsikter som inte alltid är helt korrekta, eller ensidiga. Då blir det lätt ett drev och det är något som ingen vill ha eller ska behöva uppleva.

Oj, nu känns det som att det blev lite nattsvart! Men så är det inte hela tiden. Vi i styrelsen har fått väldigt mycket positiv respons på de nya skyltarna som nu finns på alla infarter. Det var ett beslut som togs på ett årsmöte för väldigt länge sedan – och nu är vi äntligen i hamn.

Varför blev jag eller du kolonist? Ja, det kan man ibland fundera över. I augusti kommer vi att ha två träffar med de som står i intressekön. Jag skulle vilja ha in namn på kolonister som kan tänka sig att ta emot i sina trädgårdar efter mötet, för att själva berätta om hur det är att vara kolonist och vara med i en förening. Första träffen är den 26/8 och den andra den 27/8. Här gärna av dig om du kan tänka dig att ställa upp. Vi har fått väldigt bra respons från de som besökte trädgårdarna förra året och även från de som öppnade upp sina trädgårdar, som tyckte att det var kul att få visa och berätta.

Jag och styrelsen önskar alla kolonister en trevlig och skön midsommar./ Carina

I den vackraste tiden, den mellan hägg och syren, har styrelsen haft sitt andra sammanträde för säsongen.

Städningen av vår gemensamma dusch och bastu ser ut att lösa sig under säsongen. Flera kolonister har anmält sig för att städa en period och det är ju toppen, En lista över vilka veckor som fortfarande saknar ansvarig för städning finns uppsatt i bastun. Där kan du skriva upp dig om du kan ställa upp och städa senare under sommaren.

Många kolonister har begärt att få en värdering gjord av sin kolonistuga. För att kunna hantera alla dessa värderingsförfrågningar hölls nyligen ett första kurstillfälle för en grupp kolonister som ska få lära sig hur en kolonistuga ska värderas på rätt sätt. En värdering tar totalt upp till 5-6 timmar om man räknar från första tillfället tills dess att stugan är klar för försäljning. Alla stugor som värderas kommer inte ut till försäljning, då begäran av värdering kan göras av olika anledningar av kolonisten.

Styrelsen gick även igenom rutinerna kring den årliga syningen av vårt område, som vi genomför efter den 15 juni. Till den 15 juni ska våra kolonilotter vara iordningsställda och städade, enligt föreningens ordningsregler.

En återkommande sak som synas är häckhöjder, det gäller både häckar som finns vid vägkorsning och övriga häckar på området. Extra viktigt är att häcken max får inkräkta på vägen max 20 cm. Tänk på att våra vägar måste vara tillgängliga för alltifrån räddningstjänsten till Stockholm Vattens bilar som tömmer områdets septiktankar. Läs mer om vad som gäller kring häckar i medlemsmatrikeln på sid 17.

Det finns ett väldigt stort intresse att få möjlighet att köpa en kolonilott i vårt område. Idag står drygt 800 personer på vår intresselista och antalet har ökat stadigt. Det är ju roligt att det finns så många som är intresserade av kolonirörelsen, men det innebär också att kötiden blir väldigt lång. Styrelsen tycker att det ger fel signal att låta fler skriva upp sig på listan när kön redan är så extremt lång, därför blev det ett beslut om att stänga intresselistan för nyanmälan från 1 juni i år och fram till nästa säsong. Stängningen är tillfällig och kommer att utvärderas runt årsskiftet om det gett önskat resultat.

Efter sammanträdet med bra diskussioner avslutade vår ordförande Carina mötet och vi kunde alla vända hemåt i den ljumna försommarkvällen som bjöd på ljuvliga dofter från alla syrener som blommar på vårt fina område.

Ewa Sangert, styrelseledamot.

 

Vid det senaste styrelsemötet togs beslut att den 1 juni 2018 tillsvidare stänga intresselistan för nyanmälan. Detta på grund av det mycket stora antalet köande och den nu nästan orimligt långa väntetiden för köp av stuga.

Köande bör ha möjlighet att kunna få en stuga inom överskådlig tid, vilket vi i dagsläget inte kan utlova till den som ställer sig i kö framöver. Vid kontakt med köande märks ofta att deras förväntningar inte rimmar med den faktiska kötiden, trots den information om kötiden man fick när man anmälde sig till kön.   

Beslutet kommer att omprövas inför säsongen 2019.

Beslutet berör inte dig som redan är anmäld till intresselistan.

Hälsningar, Styrelsen

Ingen har anmält intresse för att städa dusch och bastu 14-20 maj. Så nu är det ”först till kvarn” som gäller :-).

Skriv upp dig på listan i duschen senast söndag 13 maj, så hålls dusch och bastu öppna även nästa vecka.

Rådande beslut är att rengöring sköts  av oss medlemmar. Räkna med ca 4 timmar för en vecka. Ersättning utgår.

Skriv upp dig för en vecka på listan i duschen eller kontakta Kjell Blomgren.

Mvh, styrelsen

Arkiv